Zastrzeżenie

Dokładność Informacji i Ograniczenia

Zastrzeżenie: viotopo.com jest spółką zależną West Coast Web Services, LTD. West Coast Web Services LTD to firma zarejestrowana na Cyprze. Ta wiadomość została wyprodukowana i rozpowszechniona przez viotopo.com lub jej podmioty stowarzyszone, Chlorakas, Pafos, Cypr.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Zastrzeżenia przed uzyskaniem dostępu, przeglądaniem, utworzeniem Konta lub korzystaniem z Witryny i / lub którejkolwiek z List lub Usług. Czytelnik niniejszej Polityki plików cookie ma na celu zrozumienie i zaakceptowanie Warunków Spółki. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej jest uzależnione od zrozumienia i przestrzegania niniejszej Polityki plików cookie.
Jak można w pełni wykorzystać inwestycje w nieruchomości na Cyprze

Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną i zlokalizowaną w Pafos na Cyprze.

Należy pamiętać, że zgodnie z niniejszym zastrzeżeniem warunki korzystania z witryny internetowej i usług mają na celu ułatwienie marketingu nieruchomości, usług związanych z nieruchomościami i produktów związanych z nieruchomościami. Decydując się na korzystanie ze strony internetowej i / lub ofert lub usług, robisz to na własne ryzyko. Strona internetowa, lista, usługi i treści zbiorcze są udostępniane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Bez ograniczania powyższego,

Firma wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, cichej przyjemności lub nienaruszania praw, a także wszelkich gwarancji wynikających z transakcji lub korzystania z handlu.

Firma nie gwarantuje, że witryna internetowa, wykazy, usługi lub treści zbiorowe, w tym między innymi wykazy, zakwaterowanie lub opisy, spełnią Twoje wymagania lub będą dostępne w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów.

Firma nie gwarantuje jakości jakichkolwiek informacji, usług lub treści zbiorowych ani dokładności, aktualności, prawdziwości, kompletności lub rzetelności jakichkolwiek treści zbiorowych uzyskanych za pośrednictwem strony, aplikacji i usług.

Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane od firmy lub za pośrednictwem strony internetowej, usług lub treści zbiorowych, nie spowodują powstania jakiejkolwiek gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za całą komunikację i interakcje na stronie internetowej oraz w związku z usługami.

Użytkownicy rozumieją, że firma nie podejmuje żadnych prób weryfikacji oświadczeń użytkowników ani umieszczania ich na stronie internetowej, ofertach lub usługach.

Firma nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje zachowania użytkowników strony internetowej, ofert lub usług ani ich zgodności z obecnymi lub przyszłymi użytkownikami strony internetowej.

Dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, licencjobiorcy i podmioty stowarzyszone firmy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, zarówno przypadkowe, specjalne, jak i wynikowe wynikające z jakiegokolwiek korzystania z witryny przez użytkowników lub za jakiekolwiek inne roszczenia związane z strona internetowa z Twojego użytkowania, w tym między innymi wszelkie błędy lub niekompletność w treści lub utrata lub uszkodzenie wszelkiego rodzaju wynikające z korzystania z treści lub dowolnej wymienionej usługi,

Publikowane, rozpowszechniane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem witryny, nawet jeśli poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód i roszczeń.

Firma będzie postępować zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi w celu ochrony informacji dostarczanych przez użytkowników do witryny, ale użytkownik zgadza się również, że wszelkie przekazywanie takich informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkowników i niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec firmy za odszkodowania lub jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z informacjami w jakiejkolwiek formie iw jakikolwiek sposób.

Firma nie wyraża ani nie gwarantuje, że będzie wolna od strat, korupcji, ataków, wirusów, ingerencji, włamań lub innych włamań do bezpieczeństwa, a firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych własnego systemu.

Obowiązki firm ograniczają się do ułatwiania dostępności serwisu internetowego i zawartego w nim modelu usług.

1. ZABRONIONE KORZYSTANIE, ZABRONIONE DZIAŁALNOŚCI I WARUNKI UŻYTKOWANIA

1.1 Zabronione użycie. Użytkownicy nie mogą używać swojego Konta do wykonywania następujących kategorii działań, konkretne typy wykorzystania wymienione poniżej są reprezentatywne, ale nie wyczerpujące. Jeśli nie masz pewności, czy korzystanie przez Ciebie z Usług wiąże się z niedozwolonym użyciem, lub masz pytania dotyczące tego, jak te wymagania dotyczą Ciebie, skontaktuj się z nami.

1.2 Nadużycia: działania, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury lub szkodliwie ingerują, przechwytują lub przywłaszczają jakikolwiek system, dane lub informacje; przesyłanie do Witryny jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne szkodliwe programy; próbowanie uzyskania nieautoryzowanego dostępu do strony internetowej, innych Kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z witryną, poprzez eksplorację haseł lub w jakikolwiek inny sposób; korzystanie z informacji o koncie innej osoby w celu uzyskania dostępu lub korzystania z witryny internetowej, chyba że jest to zgodne z prawem lub za wyraźną zgodą Spółki.

1.3 Nadużywanie innych użytkowników: zakłócanie dostępu innej osoby lub podmiotu do jakichkolwiek Usług lub korzystania z nich; zniesławianie, wykorzystywanie, wymuszanie, nękanie, prześladowanie, grożenie lub w inny sposób naruszanie prawa, takiego jak między innymi prawa do prywatności, reklamy i własności intelektualnej innych; podżeganie, grożenie, ułatwianie, promowanie lub zachęcanie do nienawiści, nietolerancji rasowej lub aktów przemocy wobec innych; zbieranie informacji z witryny internetowej o innych, w tym między innymi adresów e-mail, bez odpowiedniej zgody.

1.4 Oszustwo: działanie, które ma na celu oszukanie Firmy, Użytkowników lub jakiejkolwiek innej osoby; przekazywanie Firmie fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji.

1.5 Naruszenie własności intelektualnej: Udział w transakcjach dotyczących przedmiotów, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do reklamy lub prywatności lub jakiekolwiek inne prawa własności wynikające z prawa, w tym między innymi sprzedaż, dystrybucję lub dostęp do fałszywej muzyki, filmów, oprogramowania lub innych licencjonowanych materiałów bez odpowiedniej zgody posiadacza praw; korzystanie z własności intelektualnej, nazwy lub logo Firmy, w tym znaków handlowych lub usługowych Firmy, bez wyraźnej zgody Firmy lub w sposób, który w inny sposób szkodzi Firmie lub marce; wszelkie działania, które sugerują nieprawdziwe poparcie lub powiązanie ze Spółką.